מבקר העירייה

תפקיד מבקר העירייה הוא לבדוק כי פעילות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק תכנון ובנייה, נעשו כדין בידי המוסמכים לעשותן, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. בסמכותו לבדוק את פעילות העיריה, ולבדוק כי סדרי הבקרה והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין.

כמו כן הוא מוסמך לבקר את הנהלת החשבונות של העיריה, ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה ואחזקתו מניחות את הדעת.

 

 

הממונה על תלונות הציבור 

בנוסף, משמש מבקר העירייה גם בתפקיד הממונה על תלונות הציבור- כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על עוולה שנגרמה לו כתוצאה מפעילות לקויה ו/או פעילות הנוגדת את החוק של הרשות המקומית, גוף ממלכתי או ציבורי הנתון לביקורת מבקר העיריה ומבקר המדינה.

כל אדם שנפגע בגין מעשה שנעשה בניגוד לחוק, או בלי סמכות חוקית, או בניגוד לכללי מינהל תקין, או על כל מעשה שיש בו משום נוקשות יתרה או משום אי-צדק בולט (לעניין זה "מעשה" הוא גם מחדל או פיגור בעשייה)  רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור. תלונה מבטאת מצב של משבר ביחסים שבין המתלונן לבין הרשות המקומית, כאשר ציפיותיו של המתלונן מן הרשות המקומית- לא מתגשמות. מצב זה מתקיים כאשר ישנו פער להערכתו של המתלונן -הערכה סובייקטיבית,  בין מה שמגיע לו על פי דין לבין מה שהוא מקבל בפועל.

תלונות שהמבקר מנוע מלעסוק בהן ע"פ חוק:

  • בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
  • תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
  • תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, לפי הפרק השביעי של חוק מבקר המדינה (נוסח משולב) 1458.

יש לזכור:

פנייה לממונה על תלונות הציבור נועדה למקרים בהם לא ניתן מענה ע"י הגורם המקצועי המוסמך או בשל חוסר שביעות רצון מהמענה/השירות הניתן על ידי הגורם המקצועי. לפיכך, בטרם פנייה לנציב תלונות הציבור יש לפנות לאגף הנוגע בדבר, או למוקד העירוני 106 או לרכזת פניות הציבור בטל':03-5311159

 

לפניות הציבור באגפים השונים:

להגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור לחצו כאן

 

 

שימי זהבי
משרד מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
קבלת קהל: בתאום מראש