לכל מגרש לבניה מוגדרות זכויות בניה. זכויות הבניה הן ההגדרה מה מותר לבנות במגרש, באיזה תחום במגרש ניתן לבנות, מה השטח שניתן לבנות, מה גובה המבנה וכד'. זכויות הבניה מופיעות בתב"ע (תכנית בניין עיר) בתשריט ומוגדרות במלל בהוראות התכנית (תקנון). וכן בטבלת זכויות בניה (סעיף 5 בהוראות התכנית).

בטבלת זכויות הבניה שבהוראות התכנית (תב"ע) מופיע , שטח המגרש, כמות יח"ד המותרות במגרש, שטחים עיקרים לבניה, שטחי שירות, שטחים לבניה מתחת לכניסה הקובעת, תכסית הבניה במגרש, גובה המבנה, מספר קומות, קוי הבניין וכד'. בעבר הלא הרחוק שטח בניה היה מוגדר באחוזים, כלומר אחוז משטח המגרש שהיה ניתן לבניה. כיום מרבית התכניות החדשות מגדירות את השטח המותר לבניה בסכום המספרי של השטח עצמו ולא באחוזים.