אם ברצונך להנפיק דף מידע על זכות בקרקע מצ"ב סרטון הדרכה

דף מידע – זה דף הנותן מידע על הזכות בקרקע לא לצורך בקשה להיתר.