הנחה לפי מבחן הכנסה

הנחה זו נבחנת עפ"י כמות הנפשות המתגוררות בנכס והכנסה ממוצעת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 בהתאם לטבלת מבחן הכנסה המתפרסמת ברשומות במהלך חודש ינואר של כל שנה ומפורסמת באתר העירייה בסמוך לפרסומה ע״י משרד הפנים.

שיעור ההנחה

עד %90 מגובה הארנונה לחיוב בהתאם לטבלת מבחן הכנסה

טפסים מבוקשים

  • טופס בקשה
  • צילום ת.ז. + ספח פתוח - של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
  • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
  • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)
  • תלושי שכר של חודשים 12-10 של שנה קודמת או חודשים 12-1 של שנה קודמת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 ,עצמאים יציגו שומת מס של שנה קודמת
  • תדפיסי בנק שלושה חודשים אחרונים + ריכוז חשבון של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
  • טופס תקופות עיסוק מביטוח לאומי - של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18

 

טבלת מבחן הכנסות לשנת 2024

מס' נפשות סך הכנסה ברוטו עד אחוז הנחה סך הכנסה ברוטו עד אחוז הנחה סך הכנסה ברוטו עד אחוז הנחה סך הכנסה ברוטו עד אחוז הנחה סך הכנסה ברוטו עד אחוז הנחה
1 3,115 80% 3,582 60% 4,049 40% 5,571 20% 5,572 0%
2 4,673 80% 5,373 60% 6,074 40% 8,358 20% 8,359 0%
3 5,419 80% 6,232 60% 7,045 40% 9,693 20% 9,694 0%
4 6,167 80% 7,093 60% 8,018 40% 11,032 20% 11,033 0%
5 7,851 80% 9,029 60% 10,207 40% 14,044 20% 14,045 0%
6 9,535 80% 10,966 60% 12,396 40% 17,056 20% 17,057 0%
7 11,220 90% 12,903 70% 14,586 50% 20,069 30% 20,070 0%
8 12,904 90% 14,839 70% 16,775 50% 23,081 30% 23,082 0%
9 14,588 90% 16,776 70% 18,964 50% 26,093 30% 26,094 0%
מ 10 נפשות ומעלה 1,621 לנפש 90% 1,864 לנפש 70% 2,107 לנפש 50% 2,899 לנפש 30% 2,900  לנפש 0%


לטופס הבקשה יש לצרף אישורים ומסמכים המפרטים את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית.
באפשרותכם להגיש בקשה באופן מקוון בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים

למילוי ושליחת טופס מקוון