העיריה הינה גוף ציבורי יציר החוק וככזו מוגדרים תפקידיה, סמכויותיה ודרכי פעולתה בדין.
העיריה מוסמכת לפעול רק במסגרת הסמכויות המוקנות לה בחוק, בהתאם לדרכי הפעולה שהתווה לה המחוקק ותוך שמירה על עקרונות של מינהל ציבורי תקין, וביניהם - שיוויון, תום לב, העדר ניגוד ענינים, פעולה משיקולים עניינים בלבד, שקיפות ועוד.
תפקידה של הלשכה המשפטית להבטיח כי העיריה תפעל אך ורק במסגרת הסמכויות המוקנות לה בדין וכי פעולותיה תתבצענה בהתאם לחוקים ולתקנות החלים עליה ובהתאם לכללי המינהל התקין. כמו כן אמונה הלשכה המשפטית על אכיפת חוקים מסוימים בעלי גוון מוניציפאלי בתחומי העיר קריית אונו.

תחומי העיסוק העיקריים של הלשכה המשפטית הם

הטמעת הוראות הדין בפעילותה של העיריה
הלשכה המשפטית מעניקה ייעוץ משפטי למועצת העיריה ולוועדותיה, לראש העיר ולסגניו, לחברי מועצת העיריה ולעובדי העיריה, בכל ענין הדרוש למילוי תפקידי העיריה, לרבות תפקידיה כועדה מקומית לתכנון ובניה, כרשות חינוך מקומית, וכו'. במסגרת פעילות זו מעניקה הלשכה המשפטית חוות דעת שמטרתן להבטיח פעילות תקינה וחוקית של העיריה בכל תחומי פעילותה, משתתפת בישיבות המועצה, משתתפת ככל הנדרש בישיבות של וועדות העיריה והפורומים השונים שלה, מנסחת את חוקי העזר של העיריה, ומנחה בדבר אופן יישום סמכויותיה של העיריה כך שהדבר יעשה בהתאם להוראות החוק וכללי המינהל התקין כפי שעוצבו בחוק ועל ידי פסיקת בתי המשפט.

עריכת מכרזים וחוזים

הלשכה המשפטית עורכת את מכרזי וחוזי העיריה, תוך התאמתם לדרישות הדין ולצרכי העיריה. העיריה לא תתקשר בהסכם בכתב, אלא לאחר שקיבלה חוות דעת בכתב של הלשכה משפטית המאשרת את ההתקשרות.

ייצוג בערכאות

הלשכה המשפטית מייצגת את העיריה בסכסוכים המשפטיים אליהם נקלעת העיריה בתביעות מול ספקים, קבלנים, נותני שירותים, תושבים, משרדי ממשלה, בעלי נכסים בעיר, חייבים, וכל אדם או גוף אחר, תביעות הנידונות בערכות השונות - בתי המשפט האזרחיים (שלום, מחוזי ועליון), בתי המשפט המינהליים, בג"צ, בתי הדין לעבודה, ועדות ערר, בית הדין למשמעת, בוררויות, והליכי גישור.

יצירת קשר

גב' ענת גבסו
מנהלת הלשכה המשפטית