העירייה מחויבת למנות יועץ משפטי על פי חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) התשל"ו 1975.

היועץ המשפטי לעירייה מהווה גורם מרכזי בתפקודה החוקי של הרשות ובניהולה התקין.
תפקידו של היועץ המשפטי לתת יעוץ משפטי לעירייה ולמוסדותיה (מועצת העיר ועדות העירייה) ולייצג את העירייה בכל הסוגיות המשפטיות אתן מתמודדת הרשות.
כמו כן היועץ המשפטי משתתף בישיבות המועצה ומחווה את דעתו המקצועית על מנת לוודא שהחלטות המועצה המתקבלות עולות בקנה אחד עם הוראות החוק.

יצירת קשר

עו"ד אלון רום
(שופט בדימוס) - היועץ המשפטי
03-5311191
קבלת קהל: בתאום מראש