יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. 
זאת בנוסף לדרישות המופיעות בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

1. כללי

1.1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים בנוסף כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.
1.2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי עיריית קריית אונו מקיום דרישות כל דין החל עליו.
1.3. מובהר כי אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי עיריית קריית אונו, מעמידה בחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
1.4. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עסק עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
1.5. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין.
1.6. במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע``ג-2013 (למשל – חנות נוחות בתחנת דלק), יחולו על אותו עסק גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.
1.7. כמו כן יובהר כי הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק), אך עיריית קריית אונו שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מן הדרישות הכלליות במפרטים הבאים שיפורסמו לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.
1.8. כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.

2. שילוט

2.1. בעל עסק המבקש להציג שלט או מודעה יעשה זאת באמצעות בקשה בכתב אותה יגיש לוועדת שילוט, על גבי טופס שיכלול את שמו ומענו וכן יצרף לבקשתו את המסמכים הבאים:
2.2. תרשים ובו תכנית המראה את הסוג, הצורה, המידות, התוכן והחומר שממנו עשוי השלט שיש בדעתו להציג.
2.3. המסגרת עליה יוצב השלט או המיתקן נושא השלט עם המפרט הטכני שלהם והמקום בו יוצג השלט וסביבת המקום האמור.
2.4. אם השלט מואר, יצורף לתכנית אישור חשמלאי מוסמך, המעיד כי הוא אחראי לתקינות המיתקן וכי המיתקן כולל מפסק פחת.
2.5. צילום המקום בו מיועד השלט להיות מוצג.
2.6. הסכמת בעל הנכס שבו יותקן השלט.
2.7. בסמכות וועדת השילוט של העירייה להמליץ או לדחות או לשנות או לבטל או להתנות בתנאים רישיון למתן שילוט וכן לפטור מאגרה כולה או מקצתה.
2.8. העירייה תהיה רשאית להכריז על רחוב או חלק ממנו כעל אזור שילוט מיוחד שבו לא יוצג כל שלט.

3. איכות סביבה

3.1. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש חזק או בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור ומיזוג, הפעלת מנועים, גנראטורים, השמעת מוסיקה וכדומה.
3.2. יצירת רעש בלתי סביר, עלולה לחייב את בעל העסק בנקיטת אמצעים, לרבות התקנת מתקנים להקטנת עוצמת הרעש, בהתאם לדין.
3.3. בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, כתוצאה מפעילות עסקו.
3.4. יצירת ריח בלתי סביר, עלולה לחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים, לרבות התקנת מתקנים להקטנת עוצמת הריח, בהתאם לדין.
3.5. בעל עסק ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת קיומם של מזיקים כגון תיקנים, חרקים, מכרסמים ודומיהם בעסק ו/או בסמוך אליו.
3.6. חניית לילה של רכבים כבדים המובילים חומרים מסוכנים תותר במקומות אשר יאושרו על ידי העירייה בלבד.

4. שפכים ומים

4.1. כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים (שפכים שאינם סניטריים), יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014 (לצרף קישור).
4.2. כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף ``תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ``ב-1992, (קישור) יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז``ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים מי שקמה - כאמור בתקנות.
4.3. בעל העסק יחזיק את המז``ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך - כהגדרתו בתקנות האמורות.
4.4. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים מי שקמה ולמחלקה לרישוי עסקים עד לתאריך 31 לינואר של השנה העוקבת.
4.5. בעל עסק של אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014 והמופיעים בטבלה שבסעיף 4.8, נדרש לבצע דיגום שפכים.
4.6. בעל עסק, כמפורט בסעיף 4.8, יתקין על חשבונו שוחת דיגום בתא הביוב האחרון של העסק, לפני נקודת התחברותו לביוב העירוני, או במקום אחר, כפי שיורה לו תאגיד המים "מי שקמה". במידה וקיימות מספר נקודות הזרמה לביוב העירוני, תותקן נקודות הדיגום על פי דרישת תאגיד המים "מי שקמה", ולפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי.
4.7. מבקש הרישיון יממן את עלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים העירוני "מי שקמה", בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009, על כל תיקוניו (קישור).
4.8. בכל מקרה של חשש לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014, באחריותו המלאה של בעל העסק לדווח על כך לתאגיד המים "מי שקמה" באופן מידי, ולפעול בהתאם להנחיות תאגיד המים "מי שקמה" והמשרד להגנת הסביבה, על מנת להביא לתיקון התקלה.
4.9. הרשימה הנ"ל יכולה להשתנות מעת לעת במקרה של עדכון התקנות האמורות 

 • מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב
 • אולמות אירועים, מסעדות, קניונים
 • מפעלי מזון ומשקאות
 • משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים
 • טקסטיל כולל הלבנה או צביעה
 • טקסטיל בלא הלבנה או צביעה
 • מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח
 • מכבסות
 • תחנות תדלוק
 • רפת או לול
 • מפעלי עיבוד עורות
 • תחנות מעבר לפסולת
 • בתי דפוס
 • מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים
 • מפעלי חומרי בנייה
 • בתי מלון

5. תברואה - פסולת

5.1. בעל עסק יאסוף את הפסולת הנוצרת בעסקו - עד לפינוייה מהעסק - בצורה מסודרת בתוך מכלי אצירת פסולת, כשהם שלמים, מכוסים ונקיים, ויציבם אך ורק בתחומי העסק הבנוי ולא בחצר העסק ו/או במרחב הציבורי, מבלי לגרום לכלוך, ריח ו/או מטרד ו/או כל מפגע אחר.
5.2. נפח מכלי אצירת הפסולת בעסק יקבע על ידי הרשות, בהתייחס לנפח הפסולת הנוצרת בעסק ותדירות הפינוי מהאזור בו נמצא העסק.
5.3. בעל העסק יעביר את הפסולת שמקורה בעסקו ואוחסנה כאמור בסעיף 5.1, למכלי פסולת ייעודיים, אשר יוצבו על ידי הרשות בשטח הסמוך לעסק (מכולה, פח טמון וכדומה).
5.4. פסולת נייר, זכוכית, פלסטיק ו/או כל זרם אחר שהוא בר מחזור, יפונו על ידי בעל העסק למכלים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות.
5.5. בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו נוצרת פסולת קרטונים, ישליך את הקרטונים לקרטוניות ייעודיות שיותקנו על ידי הרשות. חל איסור מוחלט על הכנסת פסולת קרטון למכלי פסולת שאינם מיועדים לקרטון.
5.6. זאת, למעט עסקים שיחויבו על ידי העירייה, בהתאם לשיקול דעתה בהסתמך על גודל העסק וכמות פסולת הקרטון הנוצרת בו, ברכישת והפעלת מכבש קרטון ופינוי הפסולת מהמכבש, על ידי הרשות או באופן עצמאי לקבלן מאושר על פי דין.
5.7. בעל עסק שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים ומן הצומח כגון ירקות ופרות, יאסוף את הפסולת האמורה בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, אשר ישמרו בתוך בית העסק הבנוי ולא בחצרו, עד להוצאתן לכלי אצירת פסולת הייעודי שהוצב על ידי הרשות, אחת ליום לפחות.
5.8. פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.

6. עסק אשר יש בו טיפול במזון

6.1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג-1983 ובכל חוקים, תקנות, הוראות ונהלים אחרים של משרד הבריאות בנוגע למזון.
6.2. בעל העסק ימנע גישה של קהל הסועדים אל אזור הבישול וההכנה של המזון.
6.3. אין לקבל לעסק מוצרי מזון ממפעלים ללא רישיון יצרן.
6.4. חלב ומוצריו יוכנסו למקרר ישר עם הגעתם ויוחזקו בקירור עד לשימוש בהם.
6.5. עסק אשר יש בו עיסוק בבשר (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה):
בשר לעניין סעיף זה: בשר עופות, דגים ובקר או חלקים מהם טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.
6.5.1. בעל עסק יעביר לאישור השירותים הווטרינריים גוש דן פרשה טכנית הכוללת התייחסות לכל הסעיפים המפורטים בהמשך:

 • סוג מוצרי המזון מן החי הנמכרים בעסק
 • רשימת כל חומרי הגלם
 • תרשים זרימה אשר מסביר את תהליך ההכנה של האוכל המוכן בעסק
 • רשימת ספקים
 • מספר עובדים בעסק
 • כמות של בשר בקר, עופות ודגים המוכנסים לעסק מדי שבוע
 • אופן חיטוי ירקות

6.5.2. לא ישמש עסק ו/או חצרו של עסק העוסק בבשר בפרט ובמזון בכלל, כמקום מגורים ולא יהיה לו קשר ישיר למקום שכזה.
6.5.3. בעל העסק יעביר חומר גלם של בשר אל מדורי האחסנה שבעסק, דרך הדלת האחורית של העסק לא דרך אולם האוכל.
6.5.4. פריקת בשר לעסק תתבצע ממשאיות קירור, בצמוד לבית העסק ככל שניתן.
6.5.5. הקירות החיצוניים והפנימיים של חדרי הקירור ו/או ההקפאה, המקררים והמקפיאים של בשר יהיו עשויים מחומר שאינו מחליד הניתן לניקוי וחיטוי בנקל.
6.5.6. בעל העסק יחזיק בעסקו מקררים ומקפיאים שנפח קיבולם יהיה מספיק כדי להכיל את כל מוצרי הבשר הנמצאים בתוך העסק, בכל זמן נתון.
6.5.7. אין לקבל לעסק בשר ללא שנבדקו בתחנת משנה של איגוד ערים לשירותים ווטרינריים גוש דן וקבלו חותמת שהמוצרים נבדקו ואושרו.
6.5.8. אין לקבל לעסק בשר ממפעלים ללא רישיון יצרן.
6.5.9. יש לשמור, בקלסר ייעודי, את כל תעודות המשלוח למוצרי בשר, בעסק למשך 3 חודשים לפחות ולהציגם לביקורת על פי דרישה.
6.5.10. אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פג.
6.5.11. מוצרי בשר שהוכנו בעסק ולא נצרכו באותו יום יושמדו בסוף יום העבודה.
6.5.12. מוצרי בשר יוחזקו בתוך כלים שלמים ונקיים ( עדיף כלים מנירוסטה), אשר ניתנים לניקוי וחיטוי בנקל.
6.5.13. כל מוצרי הבשר הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם.

7. התנהלות כללית של עסקים

7.1. בעל עסק המבקש להוציא שולחנות וכיסאות יעשה זאת באמצעות סימון גודלם ומיקומם על גבי תכנית שתוגש במסגרת בקשה לרישיון עסק אשר תכלול גם את הפרוט הבא:
7.1.1. לא תוגש ולא תאושר תכנית בה מיקום השולחנות והכיסאות יחרוג מרוחב חזית העסק.
7.1.2. מיקום השולחנות והכיסאות יותיר רוחב מינימאלי של 1.80 מטרים לצורך מעבר חופשי להולכי רגל.
7.1.3. מיקום השולחנות והכיסאות יוצמד לקיר חזית העסק.
7.1.4. כל השולחנות והכיסאות יוכנסו על ידי לתוך תחומי בית העסק בתום שעות פעילות העסק המותרות על פי דין.
7.2. הוצאת סחורה או מכונות או כל חפץ שהוא, העסק לשטח הציבורי תתאפשר במקום בו יש מדרכה שרוחבה שני מטרים ועשרה סנטימטרים ומעלה. במקרה זה תותר הוצאת סחורה עד 80 ס"מ מחזיתו הבנויה בהיתר בניה של העסק.
7.3. פריקה וטעינה של סחורה מכלי רכב, לעסק, תעשה רק במקומות המותרים על פי הסדרי החניה בעיר.
7.4. סגירות עונתיות יתבצעו בהתאם לקבוע בהנחיות הועדה המקומית לתכנון ובניה קריית אונו - אזור (2010) תנאים מרחביים לעניין תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ד 2014. 
7.5. לא תתאפשר לינת אנשים לרבות בעלים ו/או עובדים וכל אדם, בעסק בכל מצב שהוא.

8. רוכלות

8.1. חל איסור על עיסוק ברוכלות מכל סוג שהוא בתחום עירית קריית אונו, למעט בערב יום העצמאות ובאירועים מיוחדים אותם תקבע העירייה מראש ובכפוף לקבלת רישיון רוכלות מטעם העירייה.
8.2. בחגים ובמועדים מיוחדים אשר יאושרו ויפורסמו על ידי העירייה.

9. נגישות

9.1. המבקש להגיש בקשה לרישיון עסק החייב בבצוע התאמות נגישות כאמור בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ותקנותיו, יצרף לבקשה אישור יועץ נגישות מוסמך.
9.2. רשות הרישוי רשאית לסרב למתן רישיון גם למציג רישיון יועץ נגישות מוסמך על סמך חוות דעת של מורשה לנגישות מטעמה.