מינהל תכנון והנדסה

קריטריונים והנחיות להגשת בקשה לשימוש חורג למטרת פעילות עסקית (בבתי מגורים).

1. ההליך

בקשה לשימוש חורג להפעלה עסקית (בבתי מגורים) הוא הליך הקבוע בחוק ובתקנות .

בבסיסו מדובר על התרת שימוש שייעודו שונה מהיעוד בתוכנית או בהיתר הבניה .

מסיבה זו ההיתר לשימוש החורג יינתן לזמן מוגבל וקצוב .

בראשית שיקולי הועדה איזון בין צרכי הפרט לצרכי הכלל ובחינת נושא המטרד אשר עלול להיגרם .

ההליך כולל את ה שלבים הבסיסיים האלו :

א. הגשת בקשה להיתר בהתאם לחוק התכנון והבנייה .

ב. פרסום מהות הבקשה ( שימוש חורג ) בעיתונות, על גבי הנכס ובהודעות אישיות לשכנים.

ג. קבלת התנגדויות (במידה ויוגשו ) עד 14 יום מהפרסום האחרון.

ד. דיון והכרעה בועד ה לתכנון ובניה.

ה. הוצאת היתר בהתאם לדרישות הועדה ( ככל שהבקשה אושרה .)

ו. בנוסף, בין אם אושרה הבקשה או נדחתה, זכות המבקש או המתנגד להגיש ערר לועדת ערר מחוזית .

*הבקשה כרוכה בהוצאות שובר תשלום אגרת לתיק מידע בקישור במצ"ב 
להנפקת שובר תשלום לאגרת תיק מידע לחץ כאן  

לכל פניה ובירור ניתן לפנות למדענית הוועדה הגב' יעל כהן קריינין [email protected]

 

2. הנחיות וקריטריונים כלליים:

א. הפעלת עסק מחייב קבלת היתר לשימוש חורג והגשת בקשה להיתר אינה פוטרת מנקיטת הליך משפטי ( ההליך הינו פלילי עם כל המשתמע מכך .)

ב. תקופת השימוש החורג תוגבל לזמן קצוב ולא תעלה על 10 שנים. בתום התקופה ב, מידה והמבקש מעוניין להמשיך את השימוש , עליו לנקוט הליך של שינוי תב"ע לתוספת שימוש.

ג. התרת השימוש כרוכה בתשלום אגרות והיטלים.

ד. בנוסף להנחיות הקבועות, במידה ובעתיד משרד הבריאות (או כל גורם מוסמך אחר) יגבש הנחיות מחוזיות לתפעול עסק בבתים פרטיים או בתים משותפים, יהיה באחריות מפעיל העסק לעמוד בהנחיות אלו.

 

3.  אופי הנכס המבוקש לשימוש:

א. הנושא העיקרי הנבדק ע"י הועדה הוא מידת התאמת המבנה לשימוש המבוקש וכן מידת ההפרעה לשכנים ולסביבה.

ב. הועדה תבחן את השלכות השימוש החורג על היבטי התנועה והחניה בהתייחס לרוחב הרחוב, כמות התנועה, תחנות אוטובוס וקיום מבנים נוספים לצרכי ציבור בסביבה כגון: עסקים ומתקנים בסביבה המבוקשת.

 

4.  תנאים פיזיים מינימאליים:

כנדרש בהוראות חוק עזר עירוני לרבות אישור מחלקת רישוי עסקים אצל הגב' דורית לוי ופניה דרך קישור מצ"ב [email protected]

הבקשה כרוכה בהוצאת שובר לתשלום אגרת תיק מידע . כל פניה ניתן לפנות למדענית הוועדה לתכנון ובניה - הגב' יעל כהן קריינין [email protected]

 

פניה מקוונת לרישוי עסקים