הנחה שנידונה בוועדת חריגים לאלה שהסטטוס שלהם השתנה במהלך השנה הנוכחית או שיש להם הוצאות רפואיות רבות.

טפסים מבוקשים

 • טופס בקשה
 • צילום ת.ז. + ספח פתוח - של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
 • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים / נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
 • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)
 • תלושי שכר של חודשים 12-10 של שנה קודמת או חודשים 12-1 של שנה קודמת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 ,עצמאים יציגו שומת מס של שנה קודמת
 • תדפיסי בנק שלושה חודשים אחרונים + ריכוז חשבון של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
 • טופס תקופות עיסוק מביטוח לאומי - של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
 • ריכוז הלוואות /הוצאות חריגות
 • מכתב מפורט על מצב אישי
 • מכתב מעו"ס באם מטופל ברווחה
 • אישורים רפואיים באם קיימים

למילוי ושליחת טופס מקוון