אישור לרשם המקרקעין (טאבו)

יש להגיש בקשה לאישור לטאבו המופנה לרשם המקרקעין פרטי המבקש כולל כתובת מגורים עדכנית, שם ות"ז גוש וחלקה ותת חלקה.
עלייך לצרף מסמכים כדלקמן: חוזה מכר, חוזה חכירה, תצהירים בהתאם למהות הבקשה ונסח טאבו עדכני.

תעודה לרשם המקרקעין

העברת זכויות בנכס מותנית בהמצאת אישור עירייה המופנה אל רשם המקרקעין שלפיו כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס סולקו במלואם. וזאת בהתאם להוראות סעיף 324 לפקודת העיריות (נוסח חדש) ולפי סעיף 10 תיקון מס' 18 לחוק התכנון והבניה התשמ"א 1981- אישור כי כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס (בגינו נדרש אישור לטאבו) עד ליום מתן התעודה והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר - סולקו במלואם או שאין חובות כאלה.

ככל שתיבדק הבקשה, ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים, מסמכים אלו מהווים בסיס להגשת הבקשה.
יש לפרוע את כל החובות הרובצים על הנכס במזומן או בהמחאה בנקאית ולפרוע שקים דחויים אשר ניתנו וטרם הגיע זמן פירעונם
יש לשלם אגרה בגין האישור הנדרש.

המסמכים הנדרשים למבקשי אישור לטאבו:

  • תעודת זהות וספח.
  • חוזה שכירות/מכירה-קניה/ טופס מסירה.
  • נסח טאבו מחודש אחרון.
  • הסכם קומבינציה במידת הצורך.
  • אישור מתאגיד מי אונו על העדר חובות על הנכס בגינו נדרש האישור.
  • באישור לטאבו לצורך העברה אגב גירושין: הסכם גירושין וחלוקת הנכס. ככל והסכם הגירושין קובע שהצדדים יחתמו על חוזה/תצהירים או כל התחייבות אחרת בקשר לנכס, יש להמציא את המסמכים הרלוונטיים בהתאם.
  • באישור לטאבו לצורך העברה ללא תמורה: תצהירי העברה ללא תמורה של מקבל נותן/ הסכם מתנה חתום ע"י שני הצדדים.
  • באישור לטאבו לצורך העברה אגב ירושה: צו ירושה וצו קיום צוואה.

לטופס הגשת בקשה אישור לטאבו