אגף הגזברות

אגף הגזברות אחראי לבניית התקציב העירוני השנתי.
תפקידי האגף הם ניהול מעקב ובקרה אחר פעולות העירייה בתחום התקציב והפעלת מערך התשלומים העירוני.

תיאור פעילויות אגף הגזברות:

 • בניית תקציב שנתי
 • תכנון ופיקוח על ביצוע התקציב
 • הכנת תקציבי עזר
 • תכנון וניהול כספי העירייה
 • אחריות על אגף הגבייה
 • אחריות על מחלקת הנהלת חשבונות
 • אחריות על הרכש
 • ניהול ותכנון הרכש
 • גביית כספים ממשרדי הממשלה וגופים תורמים שונים
 • הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים
 • הכנת תקציבי פיתוח ואישורם
 • אחריות על תחום הביטוח
 • ניהול השקעות

ספר קבלנים/ספקים

עיריית קריית אונו מזמינה קבלנים / ספקים המעוניינים להשתתף במכרזי זוטא להגיש בקשה לצרפם לספר הקבלנים של העירייה.
כל קבלן / ספק המבקש לצרפו לרשימת ספקי העירייה חייב להגיש הצעתו על גבי טופס אותו ניתן לקבל במחלקת רכש של העירייה ברח' יצחק רבין 41, קריית אונו או להורידו בעמוד זה (הקישור מצ"ב בסיום הטקסט) ולצרף אליו את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס.
בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים תפסל.

יש להגיש את הבקשות במעטפה סגורה בציון "רישום בספר קבלנים / ספקים" במסירה אישית או לשלוח בדואר רשום למחלקת רכש של העירייה ברח' יצחק רבין 41, קריית אונו.

מענקים ותמיכות


חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות: מנכ"ל, יועץ משפטי, מנהלת התיכון, מהנדסת העיר, גזברית

פרטי יצירת קשר

מר ישראל גל - ראש העיר מחזיק תיק הכספים

גב' טירנה ססי - גזברית העירייה

גב' נרקיס שמואלי - עוזרת גזברית

רחוב: יצחק רבין 41, קריית אונו

טלפון: 03-5311106

פקס: 03-5311180

דוא"לnarkis@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: ימים א' - ה' 8:00-12:30
                    יום ב' 16:00-19:00